KULLANIM ŞARTLARI

YASİR TİCARET(Bundan böyle “Yasir Ticaret” olarak anılacaktır) bu web sayfası içerisinde bulunan bilgilerin doğruluklarını sağlamak için gerekli çabayı göstermekte; ancak web sayfası içerisindeki donenin doğruluk veya bütünlüğü hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Yasir Ticaret, web sayfası içerisinde bulunan donenin veya açıklanan hizmetler üzerinde bildirim yapılmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Web sayfası kapsamında bulunan done herhangi bir koşul, garanti veya benzer herhangi bir başka koşul olmaksızın “oldukları gibi” gösterilmektedir. Yasir Ticaret, bu doğrultuda ve kanunların izin verdiği ölçüde tatminkâr kalite yasaları tarafından ima edilen koşullar, yasal tebligat için bu web sayfası ile ilgili olarak herhangi bir etkiye sahip olabilecek amaca uygunluk ve makul ihtimam ve becerilerin kullanımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü beyan, garanti, koşul ve diğer şartları reddetmektedir.

Bu web sayfası içerisinde bulunan bilgiler hisseler veya herhangi bir ürün veya hizmet hakkında herhangi bir yatırım için veya bu sayılanların ticareti için veya Yasir Ticaret veya başka herhangi bir firma ile sözleşme yapmak için davet niteliğinde değildir. Burada temin edilen bilgiler, herhangi bir yatırım kararı ile ilgili olarak kullanılmamalıdır.

Yasir Ticaretnin veya web sayfası içerisinde atıfta bulunulan başka herhangi bir Yasir Ticaretnin önceki performansları, ilerideki performansları için bir kılavuz olarak ele alınmamalıdır. Hisse bedelleri ve bunlardan sağlanan gelirler artabileceği gibi düşebilir ve de yatırımcılar başlangıçta yatırdıkları miktarları tazmin edemeyebilirler.

Herhangi bir üçüncü tarafa ait bir mülkiyet bildirimi ile aksinin ifade edildiği yerler hariç, Yasir Ticaret web sayfası kapsamında yayınlanan içerikler üzerindeki telif haklarına sahiptir. Ayrıca resimler, ticari markalar ve diğer markalar başka fikri mülkiyet hakları yasaları ile korunmakta olup bunlar ilgili sahiplerinin yazılı onayları olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamazlar veya sahiplenilemezler. Herhangi bir sayfada yayınlanan bir bildirim vasıtasıyla özel olarak yasaklanmadığı sürece, ilgili mülkiyet bildirimlerinin ve/veya feragatnamelerin birer kopyasının ilgili kısma iliştirilmesi şartıyla kişisel kullanımınız için makul derecede gerekli göreceğiniz web sayfasının herhangi bir kısmını yazdırma hakkına sahipsiniz. Başka herhangi bir şekilde kullanılmaları yasaklanmıştır.

Bu web sayfası kapsamında bulunan üçüncü taraf web sayfalarına yönelik bağlantılar sadece sizlere kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Bu bağlantıları kullanmanız halinde bu web sayfası ile bağlantınız kesilmektedir. Yasir Ticaret, üçüncü taraflara ait bu web sayfaların tamamını incelememiş olup bu web sayfalarını veya bunların içeriklerini ya da mevcudiyetlerini kontrol etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dolayısıyla Yasir Ticaret, bu sayfalarla veya bu sayfalarda bulunan herhangi bir materyal ile veya bunların kullanımlarından kaynaklanacak herhangi bir sonuç ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sayfasında bağlantısı bulunan herhangi bir üçüncü taraf web sayfasına erişim sağlama kararı almanız durumunda bunu sorumluluğun tamamen size ait olduğunu bilerek gerçekleştirmelisiniz.

Yasir Ticaret, herhangi bir üçüncü taraf (sayfanın oluşturulma, üretilme, sürdürülme veya sunulma faaliyetlerine dâhil olsun veya olmasın) veya Yasir Ticaretnin grup şirketlerinden herhangi birisi veya memurları, yöneticileri, çalışanları, hissedarları veya bunların herhangi birisinin temsilcileri (sözleşme veya aksi de dâhil herhangi bir şekilde herhangi bir iş kesintisinden kaynaklanan veya buna bir şekilde bağlantılı olarak meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan veya haksız olsun olmasın (ihmal de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) her türlü doğrudan veya dolaylı, cezai veya bunların sonucu olabilecek zarar ve hasarlar veya herhangi bir gelir, kar, itibar, veri, sözleşme, para kullanımı kaybı da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) web sayfası ile veya kullanımı ile bağlantılı olarak, kullanım yetersizliği ile veya web sayfasının veya bu web sayfası içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir sayfanın veya bu sayfalarda bulunan materyallerin kullanımından kaynaklanan ve bu web sayfasına erişiminizden, kullanımınızdan veya gezinmenizden veya bu web sayfasından veya bu web sayfası içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir web sayfasından herhangi bir materyal indirmenizden dolayı bilgisayar donanımlarınızı, yazılımlarınızı, verilerinizi veya diğer mülkiyetlerinizi etkileyebilecek virüsler nedeniyle meydana gelebilecek zarar veya hasarlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın zararına meydana gelebilecek herhangi bir miktarda veya türde her türlü ziyana veya kayba karşı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü reddetmektedir.

TOP